IMG_5133

3632342756343319

105211498278427059

T?p ?oàn d??c ph?m Th?nh Bang Qu?ng Tay ???c thành l?p vào n?m 2008, là m?t xí nghi?p l?n v?i k? thu?t tiên ti?n l?y vi?c nghiên c?u s?n xu?t, tiêu th? th?c ph?m ch?c n?ng cho ??ng v?t, ch?t ph? gia th?c ?n ch?n nu?i, chi?t xu?t thu?c ??ng y làm chính.

Tr? s? chính t?p ?oàn n?m t?i khu khai thác k? thu?t tiên ti?n Nam Ninh c?p qu?c gia, tr?i qua nh?ng khó kh?n gay d?ng s? nghi?p và cùng nhau n? l?c c?a toàn th? c?ng nhan viên ch?c trong c?ng ty, hi?n nay ?? phát tri?n thành m?t xí nghi?p d??c ph?m l?n v?i trình ?? qu?n lí hi?n ??i hóa, k? thu?t và thi?t b? c?ng ngh? tiên ti?n so v?i cùng ngành trong n??c. N?ng l?c k? thu?t c?a t?p ?oàn r?t hùng h?u, ?? thi?t l?p quan h? h?p tác “nghiên c?u – h?c t?p – s?n xu?t” ch?t ch? v?i các tr??ng nh?: Tr??ng ??i h?c n?ng nghi?p Trung Qu?c, Tr??ng ??i h?c n?ng nghi?p Hoa Nam, Tr??ng ??i h?c Qu?ng Tay, Tr??ng ??i h?c Cát Lam… ??ng th?i ?? m?i nhi?u chuyên gia kinh nghi?m và giáo s? làm c? v?n k? thu?t th??ng niên cho c?ng ty ?? ??m b?o s? phát tri?n lau dài và vi?c sáng t?o, nghiên c?u s?n ph?m. Các c?ng ty chi nhánh c?a T?p ?oàn ??u ?? th?ng qua GMP thu?c thú y c?a b? n?ng nghi?p qu?c gia ch?ng nh?n và ch?t ph? gia th?c ?n ch?n nu?i c?a b? n?ng nghi?p ch?ng nh?n. Hi?n nay day chuy?n ?ang s?n xu?t các lo?i: thu?c tiêm (b?t), thu?c u?ng (n??c), thu?c kh? trùng, chi?t xu?t thu?c ??ng y, thu?c tiêm (n??c), thu?c b?t, thu?c tán, thu?c pha tr??c, ch?t ph? gia th?c ?n ch?n nu?i … C?ng ty ?? có nhi?u n?m kinh nghi?m trên ph??ng di?n thúc ??y sinh tr??ng c?a ??ng v?t.

Chúng t?i l?y tinh th?n h?p tác, thi?t th?c, hi?u qu?, sáng t?o c?a xí nghi?p, ?? b?i d??ng ??i ng? nghiên c?u s?n ph?m có t? ch?t cao, ??i ng? qu?n lí ch?t l??ng s?n xu?t, ??i ng? tiêu th? thi tr??ng và ??i ng? ch?m sóc khách hàng; làm hài lòng nhu c?u khách hàng, t?o giá tr? cho khác hàng, xay d?ng san ch?i và t??ng lai cho cán b? c?ng nhan viên ?? gay d?ng nên m?t xí nghi?p h?ng nh?t, t?o ra th??ng hi?u hàng ??u, kh?ng ng?ng c?ng hi?n s?n ph?m và d?ch v? v?i ch?t l??ng t?t, b?o v? ch?n nu?i lành m?nh ngành ngh? gia súc gia c?m.